Συλλογή και Διαχείριση Αποβλήτων Κενών Βαρελιών

15-11-2018
Συλλογή και Διαχείριση Αποβλήτων Κενών Βαρελιών

Η ΕΕΣΣΤΥ ανακοινώνει ότι διενεργεί Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την Υπηρεσία Συλλογής και Διαχείρισης Αποβλήτων Κενών Βαρελιών που περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές, από εταιρεία που διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων και διάθεσης για την διαχείριση αυτών

  • Τύπος Διαγωνισμού :  Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ
  • Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ :  67153
  • Κριτήριο :  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής
  • Προϋπολογισμός :   90.162,00 € χωρίς ΦΠΑ
  • Έναρξη Υποβολής Προσφορών :  07-12-2018, ώρα 09:00 π.μ.
  • Λήξη Υποβολής Προσφορών :  13-12-2018, ώρα 14:00 μ.μ.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

210 5285800

210 5285830

info@eessty.gr