Προμήθεια Στοιχείων Ni-Cd 1,2V-415Ah Συσσωρευτών Ε/Α

06-11-2019
Προμήθεια Στοιχείων Ni-Cd 1,2V-415Ah Συσσωρευτών Ε/Α

Η ΕΕΣΣΤΥ ανακοινώνει ότι διενεργεί Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Στοιχείων Ni-Cd 1,2V-415Ah Συσσωρευτών Επιβαταμαξών.

 

  • Τύπος Διαγωνισμού :   Ανοικτός Ηλεκτρονικός μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ
  • Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ :  81548
  • Κριτήριο :  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής
  • Προϋπολογισμός :   169.200,00 € χωρίς ΦΠΑ
  • Έναρξη Υποβολής Προσφορών :  29-11-2019, ώρα 09:00
  • Λήξη Υποβολής Προσφορών :  05-12-2019, ώρα 14:00

 

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

210 5285800

210 5285830

info@eessty.gr