Όραμα

Αποστολή της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συντήρησης υψηλής ποιότητας στους ιδιοκτήτες και στους φορείς εκμετάλλευσης τροχαίου υλικού του Ελληνικού και Βαλκανικού δικτύου και η ανάδειξη της Εταιρείας σε μακροχρόνιο και πολύτιμο συνεργάτη τους.

Όραμα της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. είναι να αποτελέσει μία ανεξάρτητη και οικονομικά βιώσιμη οντότητα η οποία θα αναγνωρίζεται ως ο κύριος, αποδοτικός και αποτελεσματικός πάροχος υπηρεσιών συντήρησης τροχαίου υλικού του βαλκανικού σιδηροδρομικού δικτύου.

Βάσει της αποστολής και του οράματος, οι στρατηγικοί στόχοι της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. είναι οι εξής:

 • Οικονομική βιωσιμότητα.
 • Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Βελτίωση της εσωτερικής απόδοσης και των επιχειρησιακών διαδικασιών.

Οι βασικές αρμοδιότητες της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. είναι:

 • Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής τροχαίου και λοιπού σιδηροδρομικού υλικού και άλλων μέσων σταθερής τροχιάς.
 • Η διαχείριση ή/και εκμίσθωση σε τρίτους τροχαίου υλικού είτε ιδιόκτητου είτε εξ ονόματος άλλων, συμπεριλαμβανομένου τροχαίου υλικού που τυχόν της ανατεθεί από το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει του άρθρου 23 του ν. 4111/13.
 • Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς εργασίας ή δραστηριότητας, άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενης με τον σκοπό της Εταιρείας και για την οποία ήθελε αποφασίσει νομίμως το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο ρόλος και το αντικείμενο της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. συνοψίζονται στους ακόλουθους επιμέρους επιχειρησιακούς τομείς, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας:

 • Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής τροχαίου και λοιπού σιδηροδρομικού υλικού και άλλων μέσων σταθερής τροχιάς, για λογαριασμό του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.
 • Διαχείριση ή/και εκμίσθωση σε τρίτους τροχαίου υλικού είτε ιδιόκτητου είτε για λογαριασμό άλλων.
 • Διενέργεια κάθε άλλης συναφούς εργασίας ή δραστηριότητας, άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενης με το σκοπό της Εταιρείας και για την οποία ήθελε αποφασίσει νομίμως το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Ανάπτυξη συνεργειών με τρίτους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση σχετικών με τα παραπάνω δράσεων.
 • Ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την παροχή υπηρεσιών κατασκευής, συντήρησης και διαχείρισης σιδηροδρομικού ή άλλου τροχαίου υλικού.
 • Σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

210 5285800

210 5285830

info@eessty.gr