Εταιρικό Προφίλ

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος. Αν και αρχικά αποτελούσε κομμάτι του Οργανισμού Σιδηροδρόμου Ελλάδας, η εταιρεία αποσχίσθηκε από τον Όμιλο ΟΣΕ και λειτουργεί ως πλήρως ανεξάρτητη εταιρεία με ξεχωριστή διοίκηση και οργάνωση, σύμφωνα και με τις επιταγές της Ελληνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας.

Η εταιρεία διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο.

 

 

Ακολουθώντας τις σχετικές τεχνολογικές και επιχειρησιακές εξελίξεις

Διαδικασίες Συντήρησης Τροχαίου Υλικού

Το Σιδηροδρομικό Τροχαίο Υλικό είναι ένα σύνθετο σύστημα του οποίου η ομαλή λειτουργία παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην εν γένει εκμετάλλευση του σιδηροδρομικού συστήματος.

Τομείς της σύγχρονης τεχνολογίας όπως αυτοί της Μηχανολογίας, των Ηλεκτρολογικών και Ηλεκτρονικών συστημάτων, της Αμαξοποιίας, των Δηζελοκινητήρων, Κλιματισμού και Θέρμανσης, Πνευματικών και Υδραυλικών συστημάτων, εγκαταστάσεων Πυροπροστασίας και Πυρόσβεσης κλπ. συνθέτουν ένα πολύπλοκο αντικείμενο που βρίσκει εφαρμογή στο Τροχαίο Υλικό. Παρόμοιας έκτασης τεχνολογίες μπορούν μόνο να απαντηθούν σε άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς όπως το αεροπλάνο και το πλοίο.

Μια από τις συνιστώσες για την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος, είναι βεβαίως η συντήρηση του τροχαίου υλικού η οποία μάλιστα εκ της φύσεώς της αποτελεί διεθνώς το πιο δαπανηρό από απόψεως κόστους τμήμα της εκμετάλλευσης. Παράλληλα όμως είναι και το πιο ευάλωτο καθώς η μη επιμελής εκτέλεσή της, μπορεί να έχει συνέπειες από την μείωση της αξιοπιστίας έως και την πρόκληση ολέθριων καταστροφών π.χ. μεγάλες υλικές ζημιές και απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Η σημασία της διαδικασίας συντήρησης Τροχαίου Υλικού έχει αναγνωριστεί από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία με την οδηγία 881/2004 έδωσε εντολή στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σιδηροδρόμων [ERA] να δημιουργήσει θεσμικό πλαίσιο πιστοποίησης των Μονάδων Συντήρησης Τροχαίου Υλικού [Entities in charge of Maintenance] σε συμφωνία μάλιστα με τις οδηγίες που αφορούν στην Διαλειτουργικότητα και Ασφάλεια του Σιδηροδρομικού Συστήματος [96/48/EC , 2001/16/EC, 2004/50/EC, 2004/49/EC]. Ήδη, η Υπηρεσία Συντήρησης Τροχαίου Υλικού έχει πιστοποιηθεί από την Αρχή Ασφαλείας Σιδηροδρόμων ως υπεύθυνος φορέας συντήρησης Φ.Α.

Το προσωπικό συντηρήσεως είναι άρτια εκπαιδευμένο και ευρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναγνώρισης της επαγγελματικής του επάρκειας και η πιστοποίησή του βάσει των επιταγών της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.

Το τροχαίο σιδηροδρομικό υλικό, υπόκειται σε προοδευτικές αλλοιώσεις ( φθορές, διαβρώσεις, βλάβες κλπ) και ως εκ τούτου οφείλει να δέχεται παρεμβάσεις συντηρήσεως προκειμένου να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία, η διαθεσιμότητα και η ασφάλεια κυκλοφορίας του.

Οι επιτελικές και οι εκτελεστικές υπηρεσίες συντήρησης του Τροχαίου Υλικού της Εταιρείας έχουν οργανωθεί και λειτουργούν, (ακολουθώντας τις σχετικές τεχνολογικές και επιχειρησιακές εξελίξεις), σύμφωνα με τα πρότυπα που υιοθετήθηκαν από τα μέσα της δεκαετίας του ’70, στο πλαίσιο συνεργασίας του Οργανισμού με την συμβουλευτική εταιρεία των Γαλλικών Σιδηροδρόμων SOFRERAIL [ Societe d’Etudes et de Realisations Ferroviaires] η οποία εξακολουθεί και υφίσταται σήμερα με την επωνυμία SYSTRA [http://www.systra.com]. Η οργανωτική δομή των υπηρεσιών συντήρησης τροχαίου υλικού, οι διαδικασίες ελέγχου, τα καθηκοντολόγια του προσωπικού κλπ περιλαμβάνονται σε μια σειρά τεχνικών σημειωμάτων που εξελίσσονται παρακολουθώντας τις σύγχρονες απαιτήσεις του έργου της συντήρησης του τροχαίου υλικού.

Σύμφωνα με τα πρότυπα SOFRERAIL αλλά και την ισχύουσα σήμερα πρακτική στα προηγμένα δίκτυα, ή συντήρηση του τροχαίου υλικού διακρίνεται στις παρακάτω κατηγορίες:

1

Προληπτική συντήρηση – Περιοδικές επισκευές

Αφορά στις περιοδικές επιθεωρήσεις που λαμβάνουν χώρα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ή χιλιομετρικές διανύσεις ή ώρες λειτουργίας εξαρτημάτων [π.χ. Δηζελοκινητήρας, Αεροσυμπιεστής κλπ]. Αφορούν τόσο ολόκληρα οχήματα όσο και επιμέρους εξαρτήματα-μηχανισμούς. Οι επιθεωρήσεις αυτές πραγματοποιούνται τόσο σε Μηχανοστάσια [χαμηλές βαθμίδες] όσο και σε Εργοστάσια [υψηλές βαθμίδες].

2

Τρέχουσα συντήρηση

Περιορίζεται σε μικροεπεμβάσεις οι οποίες επιτρέπουν στο τροχαίο υλικό [κινητήριο ή ρυμουλκούμενο] να κυκλοφορήσει, χωρίς ανωμαλία μέχρι την επόμενη επιθεώρηση. Οι εργασίες τρέχουσας συντήρησης λαμβάνουν χώρα στα Μηχανοστάσια.

3

Έκτακτες επισκευές

Αναφέρεται σε μεγάλης έκτασης επισκευές οχημάτων ή συγκεκριμένων μηχανισμών που έχουν υποστεί φθορές / ζημιές λόγω ατυχημάτων, τεχνικών βλαβών ή άλλων τυχαίων συμβάντων. Οι εργασίες εκτάκτων επισκευών λαμβάνουν χώρα στα Εργοστάσια.

 

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

-

-

-