ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΕΣΣΤΥ - ΤΡΑΙΝΟΣΕ

13-11-2019
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΕΣΣΤΥ - ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Αγαπητοί εργαζόμενοι και συνεργάτες,

 

Πριν δύο (2) χρόνια ολοκληρώθηκε η αποκρατικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και μια νέα πορεία άρχισε για την εταιρεία που στο κέντρο της έχει την φροντίδα  του επιβάτη και την ανάδειξή της σε σημαντικό παράγοντα στο οικονομικό γίγνεσθαι της χώρας και, ιδίως, στον ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα των εμπορευματικών μεταφορών.

 

Η ένταξη της εταιρείας στον Όμιλο της Ferrovie dello Stato Italiane, ως θυγατρική της TRENITALIA, έδωσε την δυνατότητα να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία.

 

Σε αυτό το αισιόδοξο μέλλον εντάχθηκε και η ΕΕΣΣΤΥ, όταν την 1.4.2019 εξαγοράστηκε από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και έγινε έτσι κι εκείνη μέλος της μεγάλης οικογένειας της FSΙ.

 

Οι αποκρατικοποιήσεις αυτές επέτρεψαν στις δύο εταιρείες να σχεδιάσουν την ανάπτυξή τους, διαψεύδοντας ταυτόχρονα όσους προέβλεπαν την επέλευση μιας μεγάλης αμφισβήτησης ή και προσβολής των εργασιακών δικαιωμάτων, καθώς στα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας της ιδιωτικής ΤΡΑΙΝΟΣΕ και στους πέντε μήνες της ιδιωτικής ΕΕΣΣΤΥ τα εργασιακά δικαιώματα όχι μόνο δεν θίχτηκαν, αλλά αντίθετα ενισχύθηκαν, ενώ δημιουργήθηκαν και νέες θέσεις εργασίας.

 

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για μια ισχυρή ανάπτυξη των εταιρειών, προς όφελος των εργαζομένων και των χρηστών του ελληνικού σιδηροδρόμου, δρομολογείται η συγχώνευση, μέχρι τέλος του έτους, των εταιρειών ΕΕΣΣΤΥ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η οποία θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας μεγάλης σιδηροδρομικής επιχείρησης, που θα παίξει σημαίνοντα ρόλο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στα Βαλκάνια, σε ένα περιβάλλον έντονου διεθνούς ανταγωνισμού.

 

 

Ήδη από το τέλος Σεπτεμβρίου τα Διοικητικά Συμβούλια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. (στις 25.9.2019 και 26.9.2019, αντίστοιχα) αποφάσισαν την έναρξη τις διαδικασίας συγχώνευσης. Εν συνεχεία, στις 30.10.2019 τα δυο Διοικητικά Συμβούλια αποφάσισαν την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης το οποίο και αναρτήθηκε την 1.11.2019 στο Γ.Ε.ΜΗ. Στις 3.12.2019 θα λάβουν χώρα οι Γενικές Συνελεύσεις των δύο εταιρειών για την έγκριση (ανάμεσα σε άλλα) του τελικού σχεδίου συγχώνευσης και κατόπιν αυτών θα υπογραφεί η Σύμβαση Συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο. Τα ανωτέρω θα δημοσιευτούν στη συνέχεια στο Γ.Ε.ΜΗ.

 

Οι σχετικές διαδικασίες προβλέπεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους και θα οδηγήσουν σε ενοποίηση των οικονομικών μεγεθών και ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

 

Η υλοποιούμενη συγχώνευση έχει κριθεί σκόπιμη και συμφέρουσα τόσο για τις ίδιες τις εταιρείες και τους μετόχους, όσο και για τρίτους συναλλασσόμενους. Και τούτο διότι θα επιτευχθεί αρτιότερη οργάνωση και ορθολογικότερη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των στελεχών και του προσωπικού και θα οδηγήσει στη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και των εταιρικών οικονομικών αποτελεσμάτων. Τα ανωτέρω θα έχουν άμεση θετική επίδραση στα δικαιώματα των εργαζομένων, οι οποίοι αποτελούν την κινητήρια δύναμη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας.

 

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. λύεται και παύει να υφίσταται και το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό), το οποίο μεταβιβάζεται αυτοδίκαια στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Από το ίδιο χρονικό σημείο η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, έννομες σχέσεις και υποχρεώσεις της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. Αναφορικά με τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων σήμερα στην ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. το σύνολο αυτών θα μεταβιβαστεί στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. χωρίς να μεταβληθεί οιοσδήποτε όρος ή συμφωνία των συμβάσεων εργασίας.

 

Επαναλαμβάνουμε ότι αποτελεί δέσμευση και υποχρέωσή μας συγχρόνως να διαβεβαιώσουμε κάθε εργαζόμενο προσωπικά ότι, τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις, όχι μόνο δεν θα πληγούν στο ελάχιστο από αυτή την διαδικασία, αλλά αντίθετα θα ενισχυθούν, αφού αυτά θα τα εγγυάται μια ακόμη μεγαλύτερη επιχείρηση με σημαίνοντα ρόλο στην ελληνική οικονομία.

Αθήνα, 11.11.2019

 

Για τη Διοίκηση της ΕΕΣΣΤΥ

Γιώργος Αναγνωστόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος

ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ

Για τον Μέτοχο

Καθηγητής Φίλιππος Τσαλίδης

Διευθύνων Σύμβουλος

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ

         

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Επικοινωνία

Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα

07:00 - 15:00

-

-

-