Προμήθεια Συσσωρευτών Μολύβδου με Θετικές Σωληνωτές Πλάκες 4V-415 AH των Α/Α ΜΑΝ Σειράς 2000 .