Προμήθεια Υ/Τ των Δ/Κ MTU 12V396TC13 με ΣΦΚ 24 cm2