Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. – Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Οκτωβρίου του 2017