Προμήθεια Τροχών διαφόρων τύπων Τροχαίου Υλικού – Διευκρινίσεις