Εργασίες Συντήρησης-Επισκευής Πρέσας Τροχών MAE HY RAD 250 του Εργοστασίου Πειραιά