Προμήθεια Αεροθαλάμων (αεροσουστών) για την ανάρτηση των φορείων των Α/Α MAN σειράς 2000 και των ΗΑ/Α DESIRO