Εργασία Περιοδικής Επισκευής (ΠΕ) 120 Φορταμαξών στο Εργοστάσιο Βόλου