Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. – Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 5η Αυγούστου 2015