Προμήθεια Ολόσωμων Τροχών Διαφόρων τύπων Τροχαίου Υλικού – Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης