Προμήθεια Συγκροτήματος Γρύλλων Ανύψωσης Σιδηροδρομικών Οχημάτων – Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης