Προμήθεια Συγκροτήματος Γρύλλων Ανύψωσης Σιδηροδρομικών Οχημάτων – Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης