Προμήθεια Συνθετικών Τροχοπέδιλων Διαφόρων Τύπων Τροχαίου Υλικού – Διόρθωση Προδιαγραφής