Προμήθεια Συγκροτήματος Γρύλλων Ανύψωσης Σιδηροδρομικών Οχημάτων