Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού – Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης