Προμήθεια Συστημάτων Φύλαξης – Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης