Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης – Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης