Τα εργοστάσια & τα μηχανοστάσια της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.